Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Recente doorbraak in ICT!

Recente doorbraak in ICT:
De recente doorbraak in ICT, waarbij mensen niet meer als gebruikers van het systeem worden beschouwd maar juist als deelnemers in een systeem (agent-technology), maakt het mogelijk om de werkvloeractiviteiten nu daadwerkelijk vanuit de essentie te gaan beschrijven. Aan de hand van deze werkwijze heeft de eindgebruiker direct voeling met de aansturing achter zijn uit te voeren taken. Niet meer de concrete processtappen zoals die van tevoren waren ingericht zijn leidend, maar juist de invulling van het werk dat echt gedaan moet worden is hierdoor leidend geworden.

Het individu krijgt nu in de procesondersteunende systemen aanzienlijk meer ruimte en invloed om zijn persoonlijke professionele waarde aan het systeem toe te kennen. Ook suggesties voor verbetering en innovatie zijn nu simpel aan het systeem toe te vertrouwen.

Een lerend doelvrij systeem:
Hierdoor ontstaat er feitelijk een lerend doelvrij systeem waarin direct aanspraak gemaakt wordt op de groeipotentie van het individu en het collectief als geheel. De hieruit voortvloeiende meerwaarde blijft nu altijd behouden voor de organisatie en is eventueel ook direct operationeel inzetbaar. Tevens kunnen we ook moeiteloos inspelen op externe veranderingsimpulsen. Denk hierbij bv. aan Wetswijzigingen, beleidsveranderingen, omgevingsfactoren en niet te vergeten de tijdgeest waarin wij leven. Het duiden van de invloed van de tijdgeest op organisaties is een nieuw fenomeen! In mijn perceptie de grote boosdoener van de crisis waar wij ons thans in begeven omdat wij onze focus op de korte termijn verdienmodellen gericht hebben en niet meer kijken naar de gevolgen op de lange termijn. Hierdoor laten we de gevoelservaring van de altijd aanwezige tijdgeest bewust of onbewust buitenschot.

Het wordt voor organisaties nu dus echt interessant om juist te gaan investeren in de groeipotentie van het individu omdat deze als enige wel in directe verbinding staat met deze tijdgeest en dan ook nog eens binnen de ruimte en tijd.

Rendementsverbetering:
Het gehoor geven en door beter gebruik te maken van de persoonlijke kwaliteiten van het individu zal deze zich door het hanteren van deze werkwijze ook beter gesteund gaan voelen en zal hij of zij daadwerkelijk gebruik kunnen en willen gaan maken van de persoonlijke creativiteit die dan vrijkomt. Vanzelfsprekend groeit hierdoor ook gelijktijdig het gevoel zich daadwerkelijk verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar bijdrage aan het proces. Ook kunnen externe veranderingsimpulsen die niet direct tot de verantwoordelijkheid van de organisatie behoren daar neergelegd worden waar ze thuis horen. Deze nieuwe vorm van werken gaat de organisatie van binnenuit daadwerkelijk sterker maken en zal automatisch op de korte termijn gaan leiden tot enorme rendementsverbeteringen.

Een mooi voorbeeld van een concrete toepassing van een dergelijk processensysteem is DEMO(www.demo.nl) van Prof. Dr.ir. Jan L.G. Dietz. De Demomethodiek laat ons zien dat het in potentie een goede kandidaat is voor het hanteren van deze nieuwe werkwijze, omdat deze in essentie al aansluit bij de essentiële wereld van mensen en daardoor dus de hieruit voortvloeiende nieuwe informatie moeiteloos in zich op kan nemen.

De kracht van het Nu:
Met behulp van DEMO zijn we instaat gebleken om ons te kunnen transformeren naar een nieuwe dimensie waarin verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden worden in het altijd aanwezige NU. De echte meerwaarde vinden we in ‘De kracht van het NU”. In deze nieuwe werkelijkheid zal blijken dat er namelijk veel meer soorten informatie van invloed zijn op het direct handelen van een organisatie. De kunst cq uitdaging is om deze nieuwe informatie te gaan toetsen aan het dagelijkse werkpatroon waar de organisatie vaak vanuit een automatisme standaard gehoor aan geeft. Vaak heeft men niet in de gaten dat men belangrijke informatie over die zaken buiten sluit die juist een hele negatieve invloed kunnen hebben op het goed functioneren van de organisatie.

Het managen van deze kennis, zoals we het hier bedoelen, gaat dus veel verder dan het opslaan en wijzigen van gegevens of informatie bij informatiesystemen. Het is belangrijk te her- en erkennen dat wat mensen, die het echte werk doen, juist een essentieel onderdeel / handeling vinden bij de uitvoering van hun werk. De tijdgeest is altijd onderhevig aan verandering dus zou het handiger zijn als wij onze dagelijkse handelingsprocessen daar op zouden kunnen afstemmen.

Transparante werkwijze:
Deze nieuwe vorm van kennismanagement vraagt binnen de gehele organisatie een zuivere en transparante benadering met als doel voortdurend de kennis aan de praktijk te toetsen, indien nodig nieuwe kennis te creëren, door de organisatie te verspreiden en tot uiting te laten komen in de prestaties, zowel intern als extern. Deze werkwijze is transparant en maakt het proces voor alle betrokkenen ook zuiver en inzichtelijk. Zowel hoog als laag kijken namelijk naar hetzelfde beeld. Vanaf nu kunnen we dan ook het proces tijdig en beter corrigeren op die momenten dat het echt ook nodig is.
Door deze zuivere en transparante aanpak bieden initiatieven zoals bv. ‘Het Nieuwe werken’ in deze nieuwe dimensie alle ruimte om zich te kunnen ont-wikkelen/ontplooien tot een waardevolle bijdrage aan de organisatie. Niemand is volmaakt en is ook nog eens sterk afhankelijk van de vorm van de dag, omdat een mens nu eenmaal geen machine blijkt te zijn. Ervoor weglopen, hoeft niet meer omdat alle kennis en vaardigheden nu voor altijd voorhanden zijn in het systeem of eventueel kan worden aangevuld door een collega die wel over deze vaardigheden beschikt.

DEMO in de nieuwe dimensie:
Het potentieel van DEMO in de nieuwe dimensie is dus onmetelijk groot en kan ons echt verder op weg helpen. Grote vraag is nu of we de oude niet goed werkende mechanistische werkwijze los kunnen laten en de moed kunnen opbrengen om vanuit echte verbondenheid in dit transformatieproces te stappen. Daarmee zeg ik niet dat we al het oude zomaar moeten weggooien maar we zullen het alleen opnieuw moeten gaan toetsen en alleen op die punten gaan hergebruiken waar het ons laat zien dat het werkelijk een toegevoegde waarde heeft aan “het proces”.

Schiedam, 9 december 2012

John van de Kamp
Pakua Adviseurs


Terug naar het overzicht.