Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Wie is John van de Kamp

Persoonlijk potentieel profiel

ESSENTIEEL ANDERS KIJKEN, ESSENTIEEL ANDERS DENKEN, ESSENTIEEL ANDERS DOEN!


Potentieel Profiel van: John van de Kamp
Geboren op: 27 december 1957
Tijdstip: 06.45 uur
Plaats: Rotterdam DelfshavenAlgemene omschrijving:
John is de spiegel voor anderen en de anderen zijn de spiegel voor hem. Hij houdt anderen vaak een spiegel voor waarbij de spiegel die hem wordt voorgehouden, voor hem moeilijk is om zichzelf daarin te (h)erkennen. Voor hem draait alles om de waarheid. Hij is direct in zijn optreden en sommige mensen in zijn omgeving hebben daar moeite mee. Hij kan dwars door de illusies van de wereld heen kijken en de dingen werkelijk zien voor wat ze waard zijn. Hij is scherpzinnig en in staat om de kleinste details van ieder onderwerp te zien en te begrijpen. Hij zal deze scherpzinnigheid dienen te gebruiken om te voorkomen dat hij in allerlei verstrengelingen terechtkomt. Omstandigheden die zijn verdere groei belemmeren dient hij te veranderen door duidelijk zijn standpunt kenbaar te maken. Hij heeft het vermogen de diepgaande betekenis van alles om hem heen te doorgronden. Hierdoor kan hij doelgericht werken en oplossingen bedenken die buiten het gewone kader vallen.


Innerlijke kracht:
De innerlijke kracht is de centrale levenskracht die er voor zorgt dat John zijn levensdoel kan bereiken. Deze innerlijke kracht is opgebouwd uit twee componenten:

1. Scheppingsenergie;
2. Dynamiek.


Scheppingsenergie:
De energie waarmee hij zijn doelen bereikt is gericht op helderheid en authenticiteit. Het draait om het zijn achter de schijn. Door de essentie waar te nemen is hij in staat ingewikkelde problemen inzichtelijk te maken. Om tot inzichten te komen die zijn verlangen naar zijn spirituele ontwikkeling bevorderen, houdt hij een gezonde afstand tot alles wat hij ziet en ervaart. De hierdoor tot stand gekomen bewustwording helpt hem door zich niet in allerlei bespiegelingen te verliezen, maar doelgericht zijn werk af te maken. Hij kan aangeven wanneer het moment daar is om met een bepaalde activiteit te stoppen. Hij gaat graag wezenlijke en diepgaande discussie aan. Om zijn zicht niet te verliezen tracht hij zoveel mogelijk afstand te bewaren. Zijn heldere en enigszins confronterende aanpak helpt hem om energieverspilling te voorkomen.


Dynamiek- `tweeí-:
De dynamiek van John is bij alles wat hij doet en bij alles wat hij besluit er op gericht om samen te werken. Hij is meester in het bouwen van platformen. Hij zal altijd moeite doen om tegengestelde krachten te laten samenwerken. Zijn kwaliteit om dit mogelijk te maken komt voort uit zijn vermogen om de verschillende aspecten van een situatie volledig gelijkwaardig en aanvullend ten opzichte van elkaar te beschouwen. Hij staat boven elke voorkeur en kan daardoor een volstrekt neutrale positie innemen, wat cruciaal is om de continuÔteit van de gekozen oplossing te garanderen. Hij zal in zijn leven met grote uitdagingen worden geconfronteerd. Door het ervaren van extremiteiten leert hij de wereld vanuit een breed spectrum kennen. Deze kennis is zijn gereedschap. Met deze dynamiek zal hij ook anderen uitdagen om met hun eigen ideeŽn en plannen naar buiten te komen.


Levensthema:
Alle mensen hebben een levensthema van waaruit ze de beloftes naar zichzelf en de omgeving waarmaken. John zijn leven staat volledig in het teken van synchroniciteit. Het is de moeiteloosheid van de synchroniteit die hem in zijn leven de weg wijst. De eerste fase van zijn leven werd gekenmerkt door de toepassing van zijn ervaringen uit het verleden. Op dit moment is het voor hem alleen maar van belang dat hij in het hier en nu leeft. Hij dient alert te zijn op datgene dat zich automatisch bij hem aandient. Hij dient op het juiste moment de juiste stap te nemen. Zaken die hem teveel moeite kosten dient hij te vermijden. Plannen die voortkomen vanuit zijn innerlijke gecentreerdheid staan centraal in zijn leven. Zijn pad zal zich als vanzelf via de weg van schijnbare toevalligheden, ontvouwen. Met dit bewustzijn is hij instaat de juiste koers te varen. Zijn leven staat symbool voor het vernieuwen van achterhaalde structuren. Het is belangrijk om vooral ook jonge mensen bij zijn vernieuwingsprocessen te betrekken. In zijn geheugen ligt het weten besloten dat voor deze tijd van groot belang is. Hij heeft het lef om ook buiten de traditionele kaders te denken en te handelen. Aangeleerd weten en aangenomen waarheden zullen beperkend werken. Hij dient kritisch onderzoek bij zichzelf te doen om ervoor te zorgen dat zijn meest oorspronkelijke weten weer tot stromen komt. Met dit weten dient hij naar buiten te komen.


Levensdoel:
John heeft bij zijn geboorte een doel in zijn leven meegekregen. Zijn doel is het maximale van zijn potentieel uit zijn leven te halen. Hij zal zijn kwaliteiten gebruiken om blokkades binnen zichzelf en voor anderen op te lossen. Hij zal zich gedurende zijn leven bezighouden met de oorspronkelijke intentie van het leven, het scheppende in ieder mens, naar boven te halen. Het is daarom belangrijk dat hij zijn traumatische ervaringen en tegenslagen verwerkt en zich van de persoonlijkheidsaspecten die hierachter schuil gaan, bevrijdt. Een kritische houding naar zichzelf dient hij te transformeren naar een grotere acceptatie voor alles wat hij doet en voelt. Hoe meer hij zichzelf weet te waarderen, des te zelfverzekerder zal hij in het leven staan. Dit betekent dat hij onder andere zijn eigen gevoeligheid en emotionele diepgang volledig accepteert. Hierdoor zal de deur naar zijn onderbewustzijn volledig worden geopend en zal hij datgene kunnen vinden waar naar hij zo naarstig op zoek is, zijn eigen Goddelijke licht. Thuiskomen is voor hem dit Goddelijke licht volop te laten schijnen en daarmee een vuurtoren voor andere te zijn. Hij dient oude rolpatronen achter zich te laten en de werkzaamheden naar het werkelijke potentieel van ieder weten te verdelen.


Talent:
John heeft bij zijn geboorte een talent meegekregen. Zijn talent is spontaniteit. Hij kan het leven bekijken alsof het een spel is. Hij houdt van een ontspannen aanpak en weet ingewikkelde zaken aanmerkelijk te vereenvoudigen. Een rigide structuur met een net van regels en verplichtingen vindt hij uiterst beperkend. Het liefst bepaald hij die regels zelf. Hij heeft het talent om met de onbegrensde mogelijkheden van het leven te experimenteren en voor dat experiment is ruimte nodig. Hij heeft de mogelijkheden om deze ruimte voor zichzelf te creŽren. Hij weet indrukwekkende prestaties neer te zetten en draagt veel innerlijk weten met zich mee. Belangrijk is dat hij blijvend plezier houdt in dat wat hij aan het doen is. Heeft hij dit plezier niet, dan zal zijn ambitieuze kant de overhand krijgen en loopt hij de kans te veel hooi op zijn vork te nemen. Hierdoor zal hij zichzelf snel uitputten. Om tot een pure en ongedwongen zelfexpressie te komen, dient hij, wanneer de omstandigheden daarom vragen, zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor zal hij veel aan persoonlijke kracht kunnen winnen. Hij heeft veel belangstelling voor andere mensen en weet altijd aan iedereen het juiste advies te geven. Zijn talent vraagt om een actief sociaal leven en veel uitlaatkleppen voor zijn grote creativiteit. Het aspect om in het kader van een volwassen leven ook het speelse kind te kunnen zijn, is wat hij als talent met zich meedraagt.


Ontwikkelen:
Net als bij een topsporter dient John zijn talent te ontwikkelen door te trainen. Wanneer dit talent niet wordt getraind, zal de belofte van het talent nooit worden waargemaakt. Zijn talent ontwikkelt hij door besluitvaardig te zijn. Hij dient zijn leven in eigen hand te nemen. Essentieel voor zijn groei is dat hij zijn aandacht op de zegeningen van zijn leven richt en niet op dat wat hij tekort komt. Zijn instelling om een half gevuld wijnglas als halfvol te beschouwen en niet als half leeg, is de formule voor zijn succes. Besteedt hij teveel aandacht aan datgene wat hij is misgelopen, dan dient hij zich af te vragen hoe het met zijn gevoel van eigenwaarde zit. Mopperen en een negatieve ondertoon in zijn leven kunnen de oorzaak zijn van een dieper liggend gevoel van, nooit goed genoeg te zijn. Hij dient zijn gevoel van eigenwaarde los te koppelen van uiterlijke prestaties en zichzelf overtuigd weten dat hij al het goede waard is. Ondanks zijn deskundigheid en het gegeven dat hij van veel zaken heel veel verstand heeft, kan hij zijn talent het best tot ontwikkeling laten komen, als hij zich veroorlooft al zijn weten los te laten. Hij heeft dan de ruimte er achter te komen dat zijn intuÔtie zijn beste adviseur is. Hij zal dan ervaren dat de juiste informatie altijd op het juiste moment tot hem komt. Door zijn grote wijsgierigheid is hij beÔnvloedbaar. De beÔnvloeding die dagelijks op hem af komt, dient hij goed te observeren. Raakt hij zijn innerlijke stabiliteit kwijt dan dient hij zich beter af te schermen en zijn aandacht op datgene te richten dat hem sterker maakt. Dit proces maakt deel uit van zijn ontwikkeling tot meer eigen verantwoordelijkheid. De hoogst mogelijke vorm van eigen verantwoordelijkheid kan hij bereiken door aan het voortdurend verruimen van zijn bewustzijn te werken.


Coachingskracht:
De coachingskracht is de kracht waarmee John met zijn kennis en ervaring, andere mensen kan begeleiden, ondersteunen en sturen. Hij coacht mensen door zichzelf en alle anderen onvoorwaardelijk te accepteren. Hij daagt een ieder uit om een uitweg voor de negatieve emoties te vinden, om van daaruit vrij van lijden en drama te worden. Zijn coaching is er op gericht om mensen met de stem van hun hart te leren communiceren en zonder angsten in het hier en nu te staan. Hij daagt een ieder uit om verstand en gevoel met elkaar te verbinden.


Innerlijke balans:
Door teleurstellingen of door ontwikkelingen waarop niet werd geanticipeerd kan iemand uit balans raken. Wanneer dit John overkomt dient hij het volgende te doen:

1) Vertrouwen te hebben in de goede afloop en alleen te denken en te handelen in oplossingen. Hierbij dient de uitwerking van nieuwe en oorspronkelijke ideeŽn voorop te staan;

2) Evenwichtigheid tot stand te brengen door er voor te zorgen dat alles en iedereen op de goede plek komen te staan en ook tot uiting kunnen komen;

3) De omstandigheden niet persoonlijk aan te trekken, maar in hun feitelijke evenwicht te brengen.


Kwaliteiten:
Een aantal kwaliteiten die John bij zijn geboorte heeft meegekregen zijn:

- Ongedwongen handelen
- Authentiek handelen
- Plooibaarheid
- Reflecterend handelen
- Analyserend handelen


AllergieŽn:
Mensen met onderstaand gedrag kunnen allerlei allergische reacties bij John opwekken:

- Respectloosheid
- Egocentrisch gedrag
- Tactloosheid
- Introvert gedrag
- afstandelijkheid


Valkuilen:
De valkuilen die voor John zouden kunnen opdoemen zijn:

- Veronachtzamend gedrag
- Vrijblijvendheid
- Behoudendheid
- Remmend gedrag
- Afhankelijk gedrag


Uitdagingen:
De uitdagingen in het leven van John zijn:

- Richtinggevend handelen
- Betrokkenheid
- Gedisciplineerdheid
- Harmoniserend handelen
- Diepzinnigheid


Bron: Energetischprofiel Vision Face B.V. / www.1320EM.nlDoor anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beÔnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526